: 02 509 1983
: info@globalimplement.co.th
: วันจันทร์ - วันเสาร์ : 08.00น. - 19.00น.

เกี่ยวกับ


Colorlib Template

เกี่ยวกับบริษัท โกลบอล อิมพลิเม้นท์ จำกัด

บริษัทโกลบอล อิมพลิเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พศ. 2554 เพื่อวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาโปรแกรม (Software) สำหรับใช้งานร่วมกับระบบสื่อสารต่างๆ เช่นระบบแสดงพิกัดตำแหน่งผู้ใช้งานวิทยุสื่อสาร ระบบตรวจสอบสถานะการทำงานของโครงข่าย และระบบเชื่อมต่อการสื่อสารชนิดต่างๆ เป็นต้น บริษัทฯ ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ในด้าน Enterprise/Embedded Software ในวันที่ 5 มีนาคม พศ. 2555 ปัจจุบัน Software ต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้น มีส่วนช่วยในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจเป็นจำนวนมาก และจากแนวโน้มที่เทคโนโลยีบนโทรศัพท์มือถือยุคใหม่ หรือ Smart Phone จะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ทีมงานผู้บริหารเล็งเห็นว่า ในอนาคตจะมีการใช้งานด้านการสื่อสารข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือ

มากกว่าการใช้งานทางเสียง ถึงแม้ในขณะเริ่มต้นการพัฒนาโปรแกรมนั้น เครือข่ายโทรศัพท์มือถือยังมีความเร็วในการส่งข้อมูลไม่เพียงพอต่อการใช้งานโปรแกรมที่จะพัฒนาขึ้น ทีมงานผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่าในอนาคต ความเร็วในการส่งข้อมูลต้องสูงขึ้นมาก และมีพื้นที่การให้บริการที่ครอบคลุมกว้างไกลมากขึ้น ถึงเวลานั้นบริษัทฯ จะสามารถนำโปรแกรม หรือ Application มาให้บริการได้ทันกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น

ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของทีมงานในด้านระบบวิทยุสื่อสาร เราจึงได้ทำงานร่วมกับทีมงานพัฒนาโปรแกรมบน Smart phone ได้สร้างโปรแกรม TouchEnTalk ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือให้สามารถทำงานเสมือนวิทยุสื่อสาร ซึ่งจะสื่อสารด้วยเสียงในกลุ่มของตนเอง และยังสามารถเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายวิทยุสื่อสารที่ต้องการได้อย่างสมบูรณ์ และโปรแกรมนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูงที่ สามารถสื่อสารหรือสั่งการไปยังผู้ใช้งานวิทยุสื่อสารด้วยโทรศัพท์ ได้ทุกๆ พื้นที่

บริษัทฯ มิได้หยุดการพัฒนาเพียงเท่านี้ แต่ยังมีการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสอดรับกับเทคโนลีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น เทคโนลียี IOT หรือ AI เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางด้าน Software ที่มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นกว่าปัจจุบันต่อไป

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มีเป้าหมายจะพัฒนา Application TouchEnTalk ให้สามารถรองรับการใช้งานได้พร้อมกันได้สูงถึง 50,000 ผู้ใช้งาน และจะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ใช้งานวิทยุสื่อสารแบบเดิม

บริษัทฯ มีแผนจะนำทีมพัฒนาเดียวกันนี้ เพื่อพัฒนาโปรแกรมรองรับระบบ AI ในอนาคต

Colorlib Template
Colorlib Template

พันธกิจ

บริษัทฯ จะพัฒนา Software ให้มีคุณภาพ มีเสถียรภาพ และสามารถใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

บริษัทฯ จะให้บริการ และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นอย่างเป็นมืออาชีพCopyright © 2019 GLOBAL IMPLEMENT Co.,Ltd. All rights reserved | รับทำเว็บไซต์ โดย ORANGE